FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक बजेट २०७९/८०

७९-८० 07/17/2022 - 13:09 PDF icon बजेट 2079-80.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८०

७९-८० 06/26/2022 - 19:38 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन ।

७८/७९ 06/28/2021 - 17:17 PDF icon राजस्व परामर्श समिति अध्ययन प्रतिवेदन.pdf

आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/28/2021 - 17:13 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७८

७८/७९ 06/28/2021 - 17:05 PDF icon विनियोजन ऐन,2078.pdf

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७८

७८/७९ 06/28/2021 - 16:55 PDF icon आर्थिक ऐन, 2078.pdf

२०७७ चैत्र मशान्त सम्मको खर्चको प्रतिवेदन तथा फाटबारी

७७/७८ 04/15/2021 - 11:51 PDF icon खर्चको फाटबारी प्रतिवेदन.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बजेत तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/16/2020 - 18:49 PDF icon आ.व. २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/09/2020 - 12:24 PDF icon आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६/७७ बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/27/2019 - 10:47 PDF icon आ.व. २०७६/७७ को बजेत तथा कार्यक्रम

Pages