श्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम।

स्थानिय १स्थानिय २स्थानिय ३

यस जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा मिति २०७५/०३/०७ देखि मिति २०७५/०३/०९ गते श्थानीय तहका जनप्रतिनीधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको केही तस्विरहरु।

आर्थिक वर्ष: